Adatkezelési tájékoztató


az Óbudai Mesevilág Óvoda
„Mi folyik az óvodában…” című kampányához kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában

Az Óbudai Mesevilág Óvoda adatkezelőként (a továbbiakban „Adatkezelő”) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletével, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

1. Adatkezelő

Óbudai Mesevilág Óvoda (ÓMÓ) (székhely: 1039 Budapest, Bárczi Géza u.1., e-mail: barczi-o@kszki.obuda.hu, telefon: +36-1/243-1508, képviselő Gólyáné Kaszás Erzsébet)

2. Érintettek

Azok a személyek, akik a kampány és a pályázat során lépnek kapcsolatba intézményünkkel.

3. Az adatkezelés általános céljai

Intézményünk üzemelteti a „Mi folyik az óvodában…” megnevezésű honlapot (weboldal címe :  https://www.mifolyikazovodaban.hu; ), ehhez kapcsolódóan azonos címmel közösségi média felületeket (elérhetőségeik : Facebook oldal https://www.facebook.com/profile.php?id=100090424951988 ; YouTube csatorna https://www.youtube.com/channel/UCQ2NSQIsxijMZ7pTBivJThg ;). A honlap látogatása és a közösségi média felületek használata során tudomásunkra jutó/juttatott adatok kezelésének célja, hogy e felületeken keresztül tájékoztatást nyújtsunk projektünkről – a kampányról és a pályázatról -, valamint információkat a projekt céljával összefüggő témákban.

Ezen felületeken interakciót kezdeményezünk és folytatunk az érdeklődésüket kifejező személyekkel (hírlevél feliratkozók, kommentelők, szavazók stb.), tájékoztatás, véleménnyílvánítás és egyeztetés céljából.

A kampány és a pályázat lebonyolításában közreműködők esetében az elérhetőség és az együttműködés kialakításához szükséges kommunikáció biztosítása az adatkezelés célja.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra (ideértve a profilalkotást is) nem kerül sor.

4. Kezelt adatok köre és az adatkezelés konkrét céljai

4.1. weboldal látogatási adatok

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

Azonban a látogatás időpontja, a látogató IP címe, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása, a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik, nem kapcsoljuk össze más személyes adatokkal.

4.2. hírlevél használati adatok

A hírlevél igénylése esetén a felhasználó nevét, e-mail címét, lakóhelyének jellegét és óvodai érintettségét kapcsolattartási célra használjuk.

A hírlevélre feliratkozottak esetében az egyes levelek megnyitásának tényét, valamint a tevékenységünkkel kapcsolatos érdeklődési köreiket automatikusan rögzítjük, de ezeket bizalmasan kezeljük, nem tesszük hozzáférhetővé a honlap látogatói számára, és kizárólag statisztikai célokra használjuk.

4.3. esemény regisztráció adatai

A projekt során megrendezésre kerülő eseményeken való részvétel esetenként regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének kizárólagos célja a résztvevőkkel való kapcsolattartás.

4.4. kampányban résztvevők adatai

A kampány során közreműködők személyes adatait az együttműködés kereteitől függően eltérően kezeljük.

Akivel szerződéses kapcsolatba lépünk, az adatkezelésről a jogviszony létesítésekor állapodunk meg.

A kampányban önkéntesen közreműködők esetében személyes adatokat kizárólag a kapcsolattartás céljából kezelünk.

A kampány során keletkező nyilvánosságnak közzétételre szánt tartalmakban Érintett (azok készítésében résztvevő vagy azokban írásával, képen, videon vagy hangfelvételen megjelenő) személyek adatait kizárólag az adott tartalom keletkezésekor előzetesen adott tájékozott hozzájárulásának megfelelően kezeljük (pl. szabad felhasználás, közzétételhez előzetes megtekintés és jóváhagyás kikötése, közzétett tartalom megosztására vonatkozó kikötések stb.).

4.5. pályázatban résztvevők és közreműködők adatai

A pályázók adatainak kezelésére a kapcsolattartás céljából kerül sor. A pályaművek közzétételéről az elfogadott pályaművek esetében történik megállapodás.

A pályázat lebonyolításában szerződéses kapcsolat keretében közreműködőkkel az adatkezelésről a jogviszony létesítésekor állapodunk meg.

A pályázat lebonyolításában önkéntesen közreműködők esetében személyes adatokat kizárólag a kapcsolattartás céljából kezelünk.

4.6. közönségszavazásban való részvétel adatai

A pályázat értékelésekor az egyes pályaművekkel kapcsolatos tetszésnyilvánításra (közöségszavazás) kerül sor, amelyben a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a szavazat ismételhetőségének kizárása, a szavazók számára tájékoztatás nyújtása a szavazásról, továbbá a szavazás menetének statisztikai adatok révén történő követése.

A közönségszavazás során leadott szavazatokat és a szavazók adatait nem kapcsoljuk össze.

5. A kezelt adatok forrása

A kezelt adatok forrása az Érintett önkéntes közlése, valamint a honlap megtekintése illetve a hírlevél megnyitása, szavazat leadása során és kapcsán az informatikai rendszer általi automatikus rögzítés.

6. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásával történik.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Érintett által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

8. Adatok továbbítása

Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át.

Kivételt képez ez alól, ha az Adatkezelőt jogszabály kötelezi az Érintett személyes adatainak átadására állami szervek, hatóságok számára. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, és szükség esetén kikérjük az adatvédelmi hatóság véleményét.

9. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az adatok tárolása az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve legkésőbb a projekt (a kampány és a pályázat), valamint a honlap működésének lezárását követő egy évig történik.

10. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

Az önkéntes hozzájárulás nélkül a hírlevéllel történő kommunikációban való részvétel nem biztosítható.

11. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

11.1. Tájékoztatáshoz való jog

Jelen „Adatkezelési tájékoztató” közzétételével biztosítja Adatkezelő az Érintettek számára a témában szükséges információkhoz való hozzáférést.

11.2. Hozzáférés joga

Személyes adataik kezeléséről minden Érintett tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, forrásáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az Érintett ennek nem tesz eleget, az a kérelem elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Adatkezelő tájékoztatás előtt köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy Az Érintett jogainak védelme érdekében a tájékoztatás az Érintett személyének azonosításához kötött : az személyazonosságának egyezéséről.

11.3. Helyesbítés és törlés joga

Az Érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb négy héten belül visszajelzést küld.

Törlés abban az esetben lehetséges, ha az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni.

A hírlevél lemondásához a hírlevél láblécében elhelyezett „Leiratkozás/unsubscribe” link megnyomásával a felhasználó a leiratkozási oldalra navigál, majd ott beírja egy beviteli mezőbe az e- mail címét és megnyomja a „lemond” gombot.

11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelőt, hogy korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

d) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

11.5. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos esetleges sérelmével bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120., E-mail cím: dpo@obuda.hu).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az Érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (www.naih.hu).

13. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a tevékenységi köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Kapcsolat

Írj nekünk: